Deze website is eigendom van De Bondgenoot,


Oplinterstraat 63, 3350 Wommersom
BE BE0823251074
info@debondgenoot.be


Door onze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf debondgenoot.be niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.


Algemene voorwaarden


Intellectuele eigendomsrechten


De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan DE BONDGENOOT of rechthoudende derden. Dit wil zeggen dat niets overgenomen of gekopieerd mag worden zonder uitdrukkelijke toestemming.


Beperking van aansprakelijkheid


De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De Bondgenoot levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de Bondgenoot de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De Bondgenoot kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. 

Daarnaast kan De Bondgenoot geen garanties geven voor de goede werking van de website en kan deze op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.


De Bondgenoot kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De Bondgenoot verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken


Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

 

Privacybeleid


De Bondgenoot, gevestigd in Wommersom, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:


Persoonsgegevens die wij verwerken


De Bondgenoot verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

Deze gegevens worden verzameld wanneer je bv intekent voor onze nieuwsbrief. Dit gebeurt standaard met een dubbele opt-in, wat wil zeggen dat je bij het inschrijven ook een email krijgt waarin je kan bevestigen of je wel degelijk bv. de nieuwsbrief wil ontvangen.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


De Bondgenoot verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

In het kader van het inplannen van een afspraak bv. kan het zijn dat er gevraagd wordt een vragenlijst in te vullen. Dit is enkel in het kader van (mogelijke) cliënten zo goed mogelijk verder te kunnen helpen. Wanneer er beslist wordt om geen begeleiding op te starten of de begeleiding definitief af te ronden, zullen deze gegevens niet langer bewaard worden.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


De Bondgenoot verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van een nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


De Bondgenoot bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Je naam en emailadres worden bewaard om je op te hoogte te houden van aanbiedingen en om je informatie te verstrekken over allerhande thema’s.
Je kan je hiervoor ten allen tijde uitschrijven.
Je telefoonnummer wordt enkel bijgehouden wanneer je een afspraak maakt.  Wanneer je besluit geen traject op te starten of een traject definitief stop te zetten, worden deze gegevens verwijderd.


Delen van persoonsgegevens met derden


De Bondgenoot verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Bondgenoot blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Deze bedrijven zijn Calendly, het hosting bedrijf One.com en Zoom.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


De Bondgenoot gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een tekstbestand dat door een web pagina server op je harde schijf, tablet of smartphone wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op je computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan je heeft uitgegeven

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inkijken, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Bondgenoot en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@debondgenoot.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De Bondgenoot wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


De Bondgenoot neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo wordt er bij wijze van voorbeeld gebruik gemaakt van een SSL-certificaat en zijn onze computers beveiligd met een paswoord.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@debondgenoot.be.

“Let each man take the path according to his capacity, understanding and temperament. His true guru will meet him along that path.”


Sivananda